درباره رازان زمین

شرکت ساختمانی رازان زمین درسال 1384 با شـماره ثبت 6919 در کرمان راه اندازی شد و دفـتـر مهنـدسـی سـاخـتمان به شـمـاره 367 در زمینه طراحی و دفـتـر مهنـدسـی به شماره 544 در زمینه اجرا به عـنوان زیر مجموعه های این شرکت فعالیت دارند.

بخش طراحی برای ساختمانهایی با کارکرد مسکونی، تجاری، اداری، مذهبی، درمانی و خدماتی با سال¬ها تجربه و انجام بیش از 1000پروژه مشغول به فعالیت میباشد. این گـروه متشکل از یک تیم توانمند و خلاق است که روند طراحی پروژه ها را طبق به روزترین استانداردهای طـراحی طی نموده و طـراحی پروژه ها را به بهترین حالت و با به کارگیری نرم افزار های به روز معماری و در نظر گرفتن سهولت اجرا به انجام می رساند. در زمینه اجرا قریب 10.000 مترمربع اجرای موفق پروژه های تجاری مسکونی در کارنامه این شرکت ثبت شده است.